com.onewebsql.util.io
Class MaximumWriteSizeExceededException

java.lang.Object
 extended by java.lang.Throwable
   extended by java.lang.Exception
     extended by java.io.IOException
       extended by com.onewebsql.util.io.MaximumWriteSizeExceededException
All Implemented Interfaces:
Serializable

public class MaximumWriteSizeExceededException
extends IOException

Wyjątek rzucany w przypadku przekroczenia podczas zapisu dopuszczalnej liczby bajtów.

See Also:
Serialized Form

Constructor Summary
MaximumWriteSizeExceededException(long size, long overflow)
          Konstruktor.
 
Method Summary
 
Methods inherited from class java.lang.Throwable
fillInStackTrace, getCause, getLocalizedMessage, getMessage, getStackTrace, initCause, printStackTrace, printStackTrace, printStackTrace, setStackTrace, toString
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

MaximumWriteSizeExceededException

public MaximumWriteSizeExceededException(long size,
                     long overflow)
Konstruktor.

Parameters:
size - maksymalna dopuszczalna liczba bajtów do zapisania.
overflow - liczba bajtów zapisana ponad dopuszczalną liczbę bajtów.


Copyright © 2011-2013 e-point SA. All Rights Reserved.