com.onewebsql.query.adapter
Class MSSQLGetNextIdCallableStatementHandler

java.lang.Object
 extended by com.onewebsql.query.adapter.MSSQLGetNextIdCallableStatementHandler
All Implemented Interfaces:
CallableStatementHandler<Long>

public class MSSQLGetNextIdCallableStatementHandler
extends Object
implements CallableStatementHandler<Long>

Zwraca wyniki wyrażenia CallableStatement posiadającego parametry wyjściowe jako obiekt klasy List zwierajacy wartości poszczególnych parametrów. Do listy dodawane są parametry o indeksach zawartych w #parameterIndices w kolejności takiej jakiej występują w tym polu.


Constructor Summary
MSSQLGetNextIdCallableStatementHandler()
          Creates a new MSSQLGetNextIdCallableStatementHandler object.
 
Method Summary
 Long getObject(CallableStatement callableStatement, boolean statementReturnedResultSet)
          Returns the result of a CallableStatement statement which has out parameters.
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

MSSQLGetNextIdCallableStatementHandler

public MSSQLGetNextIdCallableStatementHandler()
Creates a new MSSQLGetNextIdCallableStatementHandler object.

Method Detail

getObject

public Long getObject(CallableStatement callableStatement,
           boolean statementReturnedResultSet)
        throws SQLException
Description copied from interface: CallableStatementHandler
Returns the result of a CallableStatement statement which has out parameters.

Specified by:
getObject in interface CallableStatementHandler<Long>
Parameters:
callableStatement - callable statement
statementReturnedResultSet - true if the statement returned ResultSet, false otherwise (statement returned update count).
Returns:
result of SQL statement
Throws:
SQLException - if an exception is throws while retrieving out parameters


Copyright © 2011-2013 e-point SA. All Rights Reserved.