com.onewebsql.query.adapter
Class ColumnOp<T>

java.lang.Object
 extended by com.onewebsql.query.adapter.ColumnOp<T>
All Implemented Interfaces:
ConnectionOp<T>
Direct Known Subclasses:
ColumnBlobOp, ColumnClobOp

public abstract class ColumnOp<T>
extends Object
implements ConnectionOp<T>

Klasa narzędziowa używana do implementowania operacji (interfejs ConnectionOp) operujących na pojedynczej kolumnie wiersza wynikowego. Używana do zapisów/odczytów obiektów typu LOB.


Field Summary
protected  Column column
          Kolumna wiersza.
protected  DBAdapter dbAdapter
          Adapter bazy danych.
protected  long length
          Liczba określająca limit na liczbę przetwarzanych bajtów/znaków.
protected  LExp rowId
          Wyrażenie logiczne identyfikujące wiersz tabeli.
protected  String schemaName
          Nazwa schematu bazy danych na której wykonywana operacja.
 
Constructor Summary
ColumnOp(DBAdapter dbAdapter, String schemaName, Column column, LExp rowId, long length)
          Konstruktor.
 
Method Summary
protected  String getColumnDebugName(Column column)
          Zwraca nazwę kolumny używaną w logowanych komunikatach.
protected
<U> U
getColumnObject(Connection connection, RowHandler<U> rowHandler)
          Zwraca obiekt reprezentujący wartość kolumny określonej przez column, w wierszu identyfikowanym przez rowId.
protected  void setColumnValueToNull(Connection connection)
          Ustawia wartość żądanej kolumny w żądanym wierszu tabeli na NULL.
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 
Methods inherited from interface com.onewebsql.util.jdbc.ConnectionOp
invoke
 

Field Detail

dbAdapter

protected DBAdapter dbAdapter
Adapter bazy danych.


column

protected Column column
Kolumna wiersza.


rowId

protected LExp rowId
Wyrażenie logiczne identyfikujące wiersz tabeli.


length

protected long length
Liczba określająca limit na liczbę przetwarzanych bajtów/znaków. Jeżeli operacja nie jest limitowana to zmienna ma wartość -1.


schemaName

protected String schemaName
Nazwa schematu bazy danych na której wykonywana operacja.

Constructor Detail

ColumnOp

public ColumnOp(DBAdapter dbAdapter,
        String schemaName,
        Column column,
        LExp rowId,
        long length)
Konstruktor.

Parameters:
dbAdapter - adapter bazy danych.
schemaName - nazwa schematu bazy danych w którym wykonywana operacja
column - kolumna na której będzie przeprowadzana operacja.
rowId - wyrażenie logiczne identyfikujące wiersz tabeli.
length - liczba określająca limit na liczbę przetwarzanych bajtów/znaków. Jeżeli operacja ma pracować bez limitu należy podać -1.
Method Detail

getColumnObject

protected <U> U getColumnObject(Connection connection,
                RowHandler<U> rowHandler)
           throws SQLException
Zwraca obiekt reprezentujący wartość kolumny określonej przez column, w wierszu identyfikowanym przez rowId.

Parameters:
connection - połączenie JDBC do bazy danych.
rowHandler - obiekt konwertujący wartość kolumny w żądanym wierszu na obiekt.
Returns:
obiekt reprezentujący wartość żądanej kolumny w żądanym wierszu tabeli.
Throws:
SQLException - jeżeli wystąpił błąd podczas operacji na bazie danych.

setColumnValueToNull

protected void setColumnValueToNull(Connection connection)
               throws SQLException
Ustawia wartość żądanej kolumny w żądanym wierszu tabeli na NULL.

Parameters:
connection - połączenie JDBC do bazy danych.
Throws:
SQLException - jeżeli wystąpił błąd podczas operacji na bazie danych.

getColumnDebugName

protected String getColumnDebugName(Column column)
Zwraca nazwę kolumny używaną w logowanych komunikatach.

Parameters:
column - obiekt reprezentujący kolumnę tabeli.
Returns:
nazwę kolumny używaną w logowanych komunikatach.


Copyright © 2011-2013 e-point SA. All Rights Reserved.