com.onewebsql.query.adapter
Class ColumnClobOp<T>

java.lang.Object
 extended by com.onewebsql.query.adapter.ColumnOp<T>
   extended by com.onewebsql.query.adapter.ColumnClobOp<T>
All Implemented Interfaces:
ConnectionOp<T>
Direct Known Subclasses:
GetClobOp, SetClobOp

public abstract class ColumnClobOp<T>
extends ColumnOp<T>

Klasa narzędziowa służąca do implementowania operacji (interfejs ConnectionOp) operujących na pojedynczej wartości kolumny typu CLOB.


Field Summary
static RowHandler<Clob> SINGLE_CLOB_ROW_HANDLER
          Obiekt zwracający obiekty typu Clob z wiersza wyniku.
 
Fields inherited from class com.onewebsql.query.adapter.ColumnOp
column, dbAdapter, length, rowId, schemaName
 
Constructor Summary
ColumnClobOp(DBAdapter dbAdapter, String schemaName, Column column, LExp rowId, long length)
          Konstruktor.
 
Method Summary
protected  Clob getColumnClob(Connection connection)
          Pobiera wartość kolumny, na której wykonywana jest operacja, jako obiekt typu Clob.
 
Methods inherited from class com.onewebsql.query.adapter.ColumnOp
getColumnDebugName, getColumnObject, setColumnValueToNull
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 
Methods inherited from interface com.onewebsql.util.jdbc.ConnectionOp
invoke
 

Field Detail

SINGLE_CLOB_ROW_HANDLER

public static final RowHandler<Clob> SINGLE_CLOB_ROW_HANDLER
Obiekt zwracający obiekty typu Clob z wiersza wyniku.

Constructor Detail

ColumnClobOp

public ColumnClobOp(DBAdapter dbAdapter,
          String schemaName,
          Column column,
          LExp rowId,
          long length)
Konstruktor.

Parameters:
dbAdapter - adapter bazy danych.
schemaName - nazwa schematu w którym tabela
column - kolumna na której będzie przeprowadzana operacja.
rowId - wyrażenie logiczne identyfikujące wiersz tabeli.
length - liczba określająca limit na liczbę przetwarzanych znaków. Jeżeli operacja ma pracować bez limitu należy podać -1.
Method Detail

getColumnClob

protected Clob getColumnClob(Connection connection)
           throws SQLException
Pobiera wartość kolumny, na której wykonywana jest operacja, jako obiekt typu Clob.

Parameters:
connection - połączenie JDBC do bazy danych.
Returns:
wartość kolumny jako obiekt typu Clob.
Throws:
SQLException - jeżeli wystąpił błąd podczas operacji na bazie danych.


Copyright © 2011-2013 e-point SA. All Rights Reserved.