com.onewebsql.query.adapter
Class ColumnBlobOp<T>

java.lang.Object
 extended by com.onewebsql.query.adapter.ColumnOp<T>
   extended by com.onewebsql.query.adapter.ColumnBlobOp<T>
All Implemented Interfaces:
ConnectionOp<T>
Direct Known Subclasses:
GetBlobOp, SetBlobOp

public abstract class ColumnBlobOp<T>
extends ColumnOp<T>

Klasa narzędziowa służąca do implementowania operacji (interfejs ConnectionOp) operujących na pojedynczej wartości kolumny typu BLOB.


Field Summary
static RowHandler<Blob> SINGLE_BLOB_ROW_HANDLER
          Obiekt zwracający obiekty typu Blob z wiersza wyniku.
 
Fields inherited from class com.onewebsql.query.adapter.ColumnOp
column, dbAdapter, length, rowId, schemaName
 
Constructor Summary
ColumnBlobOp(DBAdapter dbAdapter, String schemaName, Column column, LExp rowId, long length)
          Konstruktor.
 
Method Summary
protected  Blob getColumnBlob(Connection connection)
          Pobiera wartość kolumny, na której wykonywana jest operacja, jako obiekt typu Blob.
 
Methods inherited from class com.onewebsql.query.adapter.ColumnOp
getColumnDebugName, getColumnObject, setColumnValueToNull
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 
Methods inherited from interface com.onewebsql.util.jdbc.ConnectionOp
invoke
 

Field Detail

SINGLE_BLOB_ROW_HANDLER

public static final RowHandler<Blob> SINGLE_BLOB_ROW_HANDLER
Obiekt zwracający obiekty typu Blob z wiersza wyniku.

Constructor Detail

ColumnBlobOp

public ColumnBlobOp(DBAdapter dbAdapter,
          String schemaName,
          Column column,
          LExp rowId,
          long length)
Konstruktor.

Parameters:
dbAdapter - adapter bazy danych.
schemaName - nazwa schematu w którym tabela
column - kolumna na której będzie przeprowadzana operacja.
rowId - wyrażenie logiczne identyfikujące wiersz tabeli.
length - liczba określająca limit na liczbę przetwarzanych bajtów. Jeżeli operacja ma pracować bez limitu należy podać -1.
Method Detail

getColumnBlob

protected Blob getColumnBlob(Connection connection)
           throws SQLException
Pobiera wartość kolumny, na której wykonywana jest operacja, jako obiekt typu Blob.

Parameters:
connection - połączenie JDBC do bazy danych.
Returns:
wartość kolumny jako obiekt typu Blob.
Throws:
SQLException - jeżeli wystąpił błąd podczas operacji na bazie danych.


Copyright © 2011-2013 e-point SA. All Rights Reserved.